Soru-Cevap Sistemimize Üye Olmadan da Sorularınızı Sorabilirsiniz...
0 beğenilme 0 beğenilmeme
5 gösterim
Kategorisiz kategorisinde (320 puan)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde   1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında, (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) malullük, vazife malullüğünde idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde   2 - Bu Yönetmelik, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına öğrenci alımında, öğrencilikte, Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda, memuriyette, (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) malullük, vazife malullüğünde idari polisliğe geçişlerde, hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda, Emniyet Teşkilatı personelinde aranacak sağlık şartları, sağlık kurulu raporu alınması ve bu raporlara göre yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde   3 - Bu Yönetmelik 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesi 25/4/ 2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde   4 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Bu Yönetmelikte geçen;
Daire Başkanı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
Daire Başkanlığı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
Eğitim-Öğretim Kurumları: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumları ile Polis Koleji Müdürlüklerini,
Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
Hizmet Sınıfları: Emniyet Teşkilatında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi ile sayılan hizmet sınıflarını ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunundaki Akademik personeli,
İdari Polis: Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğüne karar verilen büro görevlerinde sivil olarak çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
Komisyon: Komisyon üyeleri arasından rütbece en büyük olan emniyet personelinin ya da hekimin başkanlığında toplanan, en az biri hekim olmak üzere en az 3 üyeden oluşan, üyeleri hekim, diş hekimi, sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu diğer hizmet sınıfı personel olan sağlık komisyonunu,
Okul: Eğitim-Öğretim Kurumlarını,
Öğrenci: Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığınca öğrenci olur şeklinde onaylananlardan eğitim öğretim kurumlarınca kesin kaydı yapılanları,
Öğrenci Adayı: Eğitim-öğretim kurumunca yapılan sınavları kazanarak sağlık raporlarındaki öğrenci olur kararının Daire Başkanlığınca onaylanması işleminden öncekileri,
Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya mesleğe girişten itibaren tutulan, öğrenciliğe ve memuriyete giriş raporları dahil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen atanmaları halinde de kadrolarınca takip edilen fiziksel veya dijital olarak tutulan dosyayı,
Sağlık Şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’de belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,
Tam teşekküllü hastane: EK-1’deki branşların her birinde uzman hekimi bulunan ve EK-2’deki tetkikleri yapacak kapasitede laboratuarları olan, tam teşekküllü devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve katma bütçeli üniversitelere bağlı hastaneleri, (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç)
Yönetmelik: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları ile Öğrenci Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
 
Polis Kolejine Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   5 - Polis Kolejine alınacak öğrencilerde EK – 3’ de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Koleji Müdürlüğünce, aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Polis Koleji Mezunlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul Lisans Programına Geçişlerinde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   6 - Polis Koleji mezunlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına geçişlerinde; tekrar sağlık kurulu raporu aldırılmaz. Mevcut sağlık durumları ile Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına devam ederler.
Lise ve Dengi Okul Mezunlarının Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul Lisans Programına Girişlerinde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   7 - Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak lise ve dengi okul mezunu öğrenci adaylarında EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Fakültelerce, aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Güvenlik Bilimleri Fakültesi Lisans Programına Girişlerinde Aranacak Sağlık Şartları
Madde   8 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Erasmus veya diğer ikili anlaşmalar ile geçici süreliğine eğitim almak üzere Güvenlik Bilimleri Fakültesine gelen öğrenciler hariç Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca EK-3’te belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki en az C dilimi sağlık şartları ile EK-3’teki I - Dahili ve Harici Hastalıklar bölümündeki A’nın 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen sağlık şartları aranır.
Erasmus veya diğer ikili anlaşmalar ile geçici süreliğine eğitim almak üzere Güvenlik Bilimleri Fakültesine gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce bulaşıcı hastalık taşımadıklarına dair yazılı beyanları alınır, gerekli görülen durumlarda sağlık raporu istenir.
Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aranacak sağlık şartları

5 Cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
(320 puan)
MADDE 9 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/09/2007-26655) (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır:
Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Öğrenci Adaylarının Raporlarının Değerlendirilmesi
Madde   10 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Tam teşekküllü hastaneler raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.
b) Teşhis ve bulgular ile verilen karar arasında çelişki olmamalıdır.
c) Boş hane bulunmamalı, tarih ve sayı yazılmalıdır.
ç) A sağlık diliminde olmadığı anlaşılan adayın hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.
d) Karar hanesine “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” kararı yazılır.
Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir.
Bu incelemede; birinci fıkrada belirtilen hususlar ve maddi hata bakımından eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklerin giderilmesi için rapor aynı hastaneye iade edilir. Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, adayların geçirmiş bulunduğu hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları ile daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlar ve sağlıktan elenenlere ait tüm belgeler birleştirilir, eğitim öğretim kurumları ve il emniyet müdürlüğünce ön incelemesi tamamlanan bu belge ve sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığına gönderilir.
Daire Başkanlığı Komisyonunca;
a) Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, geçirilmiş hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar ve askerliğini yapmış olan öğrenci adaylarının varsa hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları değerlendirir. Eğitim-Öğretim kurumlarınca gönderilen belge ve sağlık kurulu raporları yönetmelik hükümlerine göre incelenir.
b) Hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporu birinci fıkra hükmü kapsamında incelenir, uygun olması halinde aday hakkında "Öğrenci Olur" şeklinde kesin karar verilir.
c) Hastanelerce verilen sağlık kurulu raporlarının incelenmesinde; hakkında öğrenci olamaz şeklinde karar verilmiş adaylar ile teşhis ve bulgular yönünden verilen kararın yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde, aday başka bir tam teşekküllü hastaneye teşhis veya bulgu ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırmak üzere sevk edilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki bulgu ve teşhise göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişki hallerinde 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelere teşhis veya bulgu için sevk edilir. Gelen sağlık kurulu raporlarına göre karar verilir.
Komisyonun gerekli gördüğü durumlarda öğrenci adayı, Daire Başkanlığına çağrılarak değerlendirilir. Adayın, Daire Başkanlığına gelmesi, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günüdür. Başkanlığa müracaatından sonra hastaneye sevki gerekenlerden, işlemlerini yarıda bırakarak ayrılanlar eksik işlemleri için en geç üç iş günü içerisinde başkanlığa müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere sevk edilenler de tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Aksi halde öğrenci adaylarının adaylık hakkı sona erdirilir.
Daire Başkanlığı Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aday hakkındaki kesin karar kişinin, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. A sağlık diliminde yer alarak sekelsiz iyileşmesi halinde öğrenciliğe engel olmayan operasyon ve tedavilerin bu tarihten önce yapılarak tam şifa bulmuş şekilde neticelenmesi gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilmez. Komisyon kararları oy birliği ile alınır ve alınan kararlar kesindir. Komisyon kararlarına itiraz kabul edilmez.
Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.
Öğrencilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
Madde   11 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri okul başhekimliğince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir. Her öğrenci için okul başhekimliklerince sağlık dosyası tutulur. Bu dosyada kan gurubu, dominant (baskın) kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjiler, okullara girişte alınmış olan sağlık kurulu raporları, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalık ve tedavilerine ait bilgiler bulunur.
Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında o yıl kayıt olan öğrenciler hariç bütün öğrencilerin sağlık durumlarının anamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi yapılır.
Öğrencilik sırasında rahatsızlık tespit edilenlerin tedavileri ve takipleri yapılır. Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar okul başhekimliklerince incelenir. EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını kaybettiği kanaati oluşan öğrencilere dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça yapılan incelemede C dilimi dahil olanlar öğrenciliğe devam eder. D diliminde olanlar öğrenciliğe devam edemez. Öğrencilerde C dilimi psikiyatrik hastalıklar, D dilimi olarak kabul edilir.
Hastalıklarının tedavisi sağlık kurulu raporu ile uzun süreceği belirlenen öğrencilerin gerekirse okulla ilgili kayıtları komisyonun belirlediği süre kadar dondurulur. Bu süre toplam eğitim-öğretim yılının yarısını geçemez ve bu süre öğrencilikten sayılmaz. Tedavi ve iyileşme süresi bitiminde aldırılacak son durumunu bildirir, dilim belirtir sağlık kurulu raporu komisyonca değerlendirilir.
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına komisyonca karar verilen; Polis Koleji öğrencilerinin istekleri halinde Fen Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler ve dengi okullara, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin istekleri halinde denk bir lisans veya ön lisans programına geçişleri sağlanmak üzere idarece girişimlerde bulunulur. Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan isteyenler Emniyet Teşkilatına, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarından ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar. Güvenlik Bilimleri Fakültesi veya Polis Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencisinin sağlık şartlarının kaybedilmesinden kaynaklı denk okul bulunmaması halinde, sınıfta kalmamak şartıyla mezun olması beklenir.
Polis Koleji Müdürlüğü öğrenci sağlık dosyalarını Polis Akademisi Başkanlığına gönderir. Eğitim öğretim kurumları tarafından öğrencinin sağlık dosyası, memur olarak atanmasına esas olan dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası, atandığı birime gönderilir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
(320 puan)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Memurluğuna Geçişte Aranacak Sağlık Şartları ile Memur Raporlarının ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
 
Devlet Memurluğuna İlk Giriş ve Yatay Geçişlerde Sağlık Kurulu Raporu Aldırma
Madde   12 - Devlet memurluğuna ilk girişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 inci maddesinin A bendinin 7 nci alt bendi gereği:
Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ve Polis Meslek Yüksek Okullarının son sınıfında öğrenime devam eden öğrencilere, Devlet memuru olarak atanmak için sağlık durumlarını belgelemek üzere, okul yönetiminin gözetim ve denetiminde tam teşekküllü hastanelerinden sağlık kurulu raporu aldırılır. Alınan raporlar Mart ayının son haftası Daire Başkanlığına gönderilir.
Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden okullarını bitirmeden Emniyet Teşkilatında devlet memuru olarak ataması yapılacaklara, sağlık durumlarını belgelemek üzere, okul yönetiminin gözetim ve denetiminde tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir.
Emniyet Teşkilatına diğer kurumlardan yatay geçişlerde, açıktan atamalarda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımında ilk müracaatta tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu istenir. Daire Başkanlığına gönderilir. Yönetmeliğin 13 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.
(Ek fıkra:RG-14/12/2012-28497) Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenciliğe girişte aldırılan sağlık kurulu raporlarının alındığı tarihten itibaren süresinin 6 ayı geçmemesi ve eğitim süresince ilgililerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde girişte aldırılan sağlık kurulu raporları memuriyete giriş raporu olarak onaylanmak üzere daire başkanlığına gönderilir.
Devlet Memurluğuna İlk Giriş ve Yatay Geçişlerde Aldırılan Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi
Madde   13 – (Değişik fıkra:RG-14/12/2012-28497) 12 nci madde gereğince okullarda aldırılan sağlık kurulu raporları, okul başhekimliklerince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek usule uygunluğu yönünden incelenir, eksiklikler giderilerek ve tamamlattırılarak Daire Başkanlığına gönderilir.
(Değişik fıkra:RG-14/12/2012-28497) Sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca incelenip karara bağlanır ve atama işlemlerine esas olmak üzere okullara gönderilir. Ancak memuriyete girişte aldırılan sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda 11 inci maddeye göre işlem yapılır.
EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanmaya, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar istekleri halinde Emniyet hizmetleri sınıfı dışında (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) başka bir hizmet sınıfına atanmaya hak kazanırlar. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna ataması yapılamaz.
Emniyet Hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve yatay geçişlerde en az Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartları aranır.
Emniyet Teşkilatına Geri Dönme ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına Yeniden Geçiş
Madde   14 - Emniyet Teşkilatından ayrılanlardan 6 aydan sonra yeniden mesleğe dönecek olanlar, sağlık durumlarını sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadırlar. Bu durumda olanlar için Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen sağlık şartlar aranır.
Rahatsızlığı sebebiyle (psikiyatrik rahatsızlıklar hariç) hakkında yönetmelik hükümlerine göre hizmet sınıfı değişikliği yapılan personelden rahatsızlığının düzeldiği gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına geri dönmek isteyenler; sınıf değişikliği tarihinden itibaren 2 yıl içinde müracaatları halinde Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı için belirtilen sağlık şartları aranır.
Personelin sağlık durumlarının değerlendirilmesi
Madde   15 – (Başlığı ile birlikte değişik:R.G.31/7/2009-27305) (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
İllerde, okullarda ve diğer birimlerde koruyucu hekimlik hizmetleri hekimliklerce veya il emniyet müdürlüğü hekimliklerince bu birimlerde hekim yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek verilir. Personelin sağlık durumları hekimliklerce takip edilir.
Personelin hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen azami sıhhi izin süreleri içinde tedavileri yapılır tedavi bitiminde aldırılan sağlık raporu, "askerliğe elverişli değildir" kararlı raporları ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporları ile tüm sağlık evrakının incelemesi ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hekimliklerce yapılır. Yapılan inceleme sonucunda; emniyet hizmetleri sınıfında, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatri hastalıklarında B, C, D, E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personele dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Ayrıca idarenin lüzum görmesi veya personelin rahatsızlığı nedeniyle müracaatı halinde de idarece dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
Personel idarece sevk edildiğinde; aynı ilde ise en geç bir iş günü içerisinde, il dışında ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
Hekimlikçe ve idarece yukarıda belirtilen esaslarda aldırılan dilim belirtir sağlık kurulu raporlarına yapılan incelemede:
a) Emniyet hizmetleri sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıfında A,B,C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez. Bu sağlık dilimlerinde olanlar görevlerine devam ederler. Bu personelin raporları çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.
b) Emniyet hizmetleri sınıfında C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları ile yurtdışından alınan sağlık raporları,
c) Tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalığı olanlarda B, C, D, E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları sağlık dosyasına dahil edilerek doğrudan Daire Başkanlığına gönderilir. Personelin kadrolarıyla yazışmaları, Daire Başkanlığınca yürütülür.
Daire Başkanlığı rapordaki teşhisin önemine göre veya gerekli gördüğü hallerde 19 uncu madde hükümlerince dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir. Sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
Vazife malullüğü ve idari polislik haricinde emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında 16 ncı madde hükümleri uygulanır.
Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin vazife malullüğü ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin idari polisliği hususunda yönetmeliğin 17 nci madde hükümleri uygulanır.
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybedenlerin ya da D dilimi olup da talep edenlerin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
(320 puan)
Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D sağlık diliminde olanlardan; zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu sağlık komisyonunca değerlendirilerek haklarında bulunduğu görevde çalışamaz kararı verilenlerin evrakları gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sağlık Şartlarına Göre Çalışma
Madde   16 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Daire Başkanlığı sağlık komisyonunda dilim belirtir sağlık kurulu raporunda yapılan incelemede; Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalığının ciddiyeti değerlendirilerek birimlerin faal hizmetleri dışında kalan diğer hizmetlerde çalıştırılabilir.
Emniyet Teşkilatında vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya iş yerinde meydana gelen kazadan dolayı sağlık durumunu kaybedenler hakkında bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden; sağlık kurulu raporuna göre Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartlarını kaybettikleri ve Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilenlerin sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte öncelikle hizmet sınıfı değişikliği gerekirse maluliyet yönünde işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybeden personelin sağlık kurulu raporları ise Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünde işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden polis amiri olanlar hakkında;
a) Psikiyatrik hastalığı olanlar hariç, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilen polis amiri personelin Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp-çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Çalışamayacağına, görevlerini yapamayacağına karar verilenler Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını da kaybettiklerine karar verilenlere hizmet sınıfı değişikliği uygulanamaz bunların sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
b) Psikiyatrik hastalıklar yönünden Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilen polis amiri personelin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte hizmet sınıfı değişikliği veya maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vazife Malullüğü ve İdari Polislik
 
Vazife Malullüğü ve İdari Polislik
Madde 17 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiriyle yaralanan veya sakat kalanlar ile bir meslek hastalığına yakalananlar ve Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.
Tedavi bitiminde son durumunu bildirir dilimi belirten sağlık kurulu raporu aldırılır. Daire Başkanlığınca sağlık kurulu raporları incelenerek tüm hizmet sınıfları için kişinin hastalığının hangi sağlık dilimine girdiği kararlaştırılır.
Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan amir ve memur personel için, psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C, diğer hastalıklarda C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların dosyaları vazife malullüğü işlemleri için Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca vazife malullüğüne karar verilenlerin idari polisliği yapabileceği, Psikiyatrik hastalıklarda D diğer hastalıklarda E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise idari polislik görevlerini yapamayacağına karar verilir.
Diğer Hizmet sınıflarında bulunan personel için, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların görevlerine devam edebileceği, E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise görevlerini yapamayacağı, şeklinde görüş belirtilir ve gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca hakkında vazife malullüğü kararı verilenlerden;
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;
1) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte idari polislik yapabileceğine de karar verilen personelin talepleri halinde Genel Müdür onayı ile idari polis görevine aktarılırlar.(Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar idari polislik görevine aktarılmazlar.)
İdari polisliğe aktarılan personelin bağlı olduğu birimin ilgili Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde çalıştığı birimde, diğer hallerde Personel Daire Başkanlığınca genel hizmet statüsünde çalıştırılırlar.
İdari polisler, büro görevlerinde ve sivil olarak çalıştırılır ve kendi istekleri olmadan ikinci bölge (şark) hizmetlerine atanamazlar.
İdari polis olarak görev yapanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna karar verilenler,
Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar,
İdari polislik görevini talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
b) Diğer Hizmet Sınıflarında bulunan personelden;
1) Vazife malullüğü olarak bulunduğu hizmet sınıfında görev yapabileceğine karar verilenler hakkında; personelin talebi halinde vazife malulü olarak görevinde çalışmaya devam ettirilir. Bu durumda bulunanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna karar verilenler,
Vazife malulü olarak çalışmayı talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
(320 puan)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hastaneler ve Danışman Hastane
 
Hastaneler ve Hastanelerde Yapılacak İşlemler
Madde   18 – (Değişik fıkra:RG-14/12/2012-28497) 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve personel, sağlık kurulu raporu için hastanelere resmi yazı ile müracaat ederler.
Aday öğrencilerden ve istihdam edileceklerden istenen Sağlık Kurulu Raporları, Yönetmeliğin EK- 1 ve EK- 2’de belirtilen muayene, bulgu ve sonuçları ile radyolojik inceleme ve laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını kapsar. Muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir.
(Değişik fıkra:RG-14/12/2012-28497) Öğrencilerin ve personelin hastalıkları nedeniyle hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporlarında da, ilgilinin muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları açıkça belirtilir. Şayet bir hastalık varsa hastalık branşlarının sınıflandırılmasında hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.
Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime gönderilir.
Danışman Hastane
Madde   19 - Komisyon; gerektiğinde ilgilinin sağlık durumunun daha detaylı incelenmesi için danışman hastaneye sevk edebilir.
Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) ve katma bütçeli üniversitelere bağlı hastaneler (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç) Danışman hastaneler olarak belirlenir.
Komisyonca belirlenen danışman hastaneler, Genel Müdür onayı ile belirlenir. Danışman hastanelere sevk yetkisi komisyonundur. Ancak, ilgili kişinin sağlık kurulu raporu aldığı hastane danışman hastane olarak kabul edilmez.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Hastaneye Sevki Yapılanların İşlemlerinin Tamamlattırılması
Madde   20 - Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilmelerine rağmen, (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın buna direnen veya geciktirme yoluna gidenler hakkında (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) amirin emrini yapmamaktan disiplin hükümleri uygulanır.
Yönetmelikte Tam Karşılığı Bulunmayan Hastalıkların Durumu
Madde   21 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
EK-3’te tam karşılığı bulunmayan hastalıklarda ve sınır vakalarda ihtisas hastanelerinden kişinin son sağlık durumunu bildirir sağlık kurulu raporu istenir. Hastaneler hastalık branşlarındaki uygun olan sağlık dilimi için karar verir. Gelen raporlara göre işlem yapılır.
Sağlık Kurulu Raporları ile ilgili Danışmanlık Hizmeti
Madde   22 - Daire Başkanlığı; personelin kendisine ait, ya da bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ait sağlık kurulu raporlarını inceleyerek, öncelikle muayene ve tedavinin yapılabileceği yerlerin tespiti ile hayatını sürdürmesinde kolaylık olan yerler hakkında da Personel Daire Başkanlığına kanaat bildirir.
Geçici Silah Muhafazası
Madde   23 – (Değişik:RG-14/12/2012-28497)
Akıl ve ruh sağlığı ile ilgili sağlık raporu idareye intikal ettiğinde idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır. Birimlerindeki incelemede psikiyatrik hastalıklarda dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B,C,D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilen personelin; zati demirbaş tabancası hastalığı düzelip göreve başlayabileceği Daire Başkanlığınca incelenip uygun görülen zamana kadar birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumda olan personel hakkında yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan hizmetlerde sivil olarak çalıştırılır. Ayrıca, varsa diğer ruhsatlı silahlarının da muhafazası için ilgili birimlere konu bildirilir.
Yukarıda belirtilen dilimlere girdiğine dair tespit bulunmasa dahi, intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince de geçici olarak alınıp muhafaza edilir. İlgilinin tam teşekküllü hastaneye sevki yapılır, akıl ve ruh sağlığı yönünden dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılarak ivedi şekilde Daire Başkanlığına bildirilir. Bu personelle ilgili diğer işlemler bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan elkoymaya ilişkin hususlar saklıdır.
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Unvanlı Personelin Sağlık Şartlarının Değerlendirilmesi
Madde   24 - Çarşı ve Mahalle Bekçisi unvanlı personelde, polis memurlarında aranan sağlık şartları aranır.
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler, Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte öncelikle Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan başka bir unvana aktarılırlar ya da istekleri halinde emeklilik işlemleri yapılır.
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıdıkları tespit edilenler hakkında da emeklilik işlemleri yapılır.
Öğrenci Alımlarında Doktor Görevlendirilmesi
Madde   25 - Öğrenci alımları için yapılacak sınavlarda, doktor (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) ve psikolog veya psikolojik danışman sınav komisyon üyesi olarak görev alır. Doktor, değerlendirmelerini anamnez ve fizik muayene çerçevesinde Yönetmelik hükümlerine göre yapar.
Hekim temin edilemediği durumlarda yapılacak işlemler
MADDE 25/A – (Ek:RG-14/12/2012-28497)
Öğrenci adaylarına, öğrencilere ve personele ait sağlık raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir. İl sağlık müdürlüğünden de geçici görevli hekim temin edilemediği durumlarda; sağlık raporlarının inceleme işlemleri, sağlık alanında en az dört yıllık yüksek okul mezunu emniyet hizmetleri sınıfı personeli veya sağlık alanında en az dört yıllık yüksek okul mezunu diğer hizmet sınıfı personelle yürütülür.
İhtiyaç halinde Daire Başkanlığının uygun görüşü ile bu niteliklere sahip personelin seçimi yapılır. Seçilen personele rapor inceleme işlemlerinin hangi usul ve esaslarla yapılacağına dair eğitimler verilir. Personel Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak ihtiyaç duyulan birimlerde bu nitelikleri taşıyan personelin görevlendirilmeleri için gereken işlemler yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde   26 - 4/ 7/ 1998 tarihli ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler, Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik ile 23/6/1995 tarihli ve 22322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Fiili Polis Hizmetleri Dışındaki Hizmet Birimlerinde Görevlendirilecek Personel Hakkında Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Sağlık Nedeniyle Sınıf Değiştirenler Hakkında Yapılacak İşlemler
Geçici Madde   1 - Hastalıkları nedeniyle (psikiyatrik hastalıklar hariç) Emniyet Hizmetleri Sınıfından başka bir hizmet sınıfına aktarılan ve halen aktarıldığı hizmet sınıfında çalışan personelden, Emniyet Hizmetleri sınıfına geri dönmek isteyenlere, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde müracaatları halinde idarece son durumunu bildirir sağlık kurulu raporu aldırılır. Daire Başkanlığınca sağlık kurulu raporları incelenir. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartları aranır. Bu durumda olanlar için Daire Başkanlığının görüşü ile gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
Devam Eden Sağlık İşlemleri
Geçici Madde  2 – Devam etmekte olan sağlık işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Daha önce idari polisliğe geçenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-14/12/2012-28497)
EK-3 (B)’nin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde belirtilen sağlık şartlarına ya da ekler kısmında Yönetmelikten çıkarılan hastalık ve sakatlıklara sahip olup da idari polisliğine karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça idari polislik durumunda değişiklik yapılmaz.
Yürürlük
Madde   27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde   28 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
(320 puan)
EK-1
HASTANELERDE YAPILACAK MUAYENELER
1) DAHİLİYE
Kardiyoloji
Endokrinoloji
Nefroloji
Hematoloji
Gastroenteroloji
Romatoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Not: Dahili hastalıklarda; varsa ilgili spesifik branş uzmanı tarafından, yoksa dahiliye uzmanı tarafından muayeneler yapılacaktır.
2) GENEL CERRAHİ
3) SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
4) KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI
5) AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
6) GÖZ HASTALIKLARI
7) ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI
8) KADIN HASTALIKLARI
9) KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
10) SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
11) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
12) CİLT HASTALIKLARI
13) (Ek:RG-27/10/2010-27742) VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDEN (PPD, PA Akciğer grafisi yapılarak) AKTİF TBC VARDIR YA DA YOKTUR ŞEKLİNDE RAPOR DÜZENLENMELİDİR.
Not: Gerektiğinde spesifik tıp branşları için ilgili uzman doktorlardan muayeneleri istenebilir.
 
 
EK-2
HASTANELERDE YAPILACAK TETKİKLER
Tam kan sayımı
Sedimantasyon
Tam İdrar Tetkiki
Serum Biyokimyası
AKŞ
(Ek:RG-27/10/2010-27742) TKŞ
(Ek:RG-27/10/2010-27742) HgA1c
ALT
AST
Üre
Cre
5)Seroloji
VDRL (veya RPR)
HbsAg (Ek ibare:RG-27/10/2010-27742) (pozitif olanlarda HBV DNA bakılacaktır.)
Anti HIV I-II
Anti HCV
HCV RNA (Anti HCV (+) pozitif olanlarda)
EKG
Akciğer Grafisi
NOT: İlgili uzman doktorlar tarafından gerektiğinde ileri tetkik istenebilir.
 
 
EK-3
HASTALIK BRANŞLARININ SINIFLANDIRILMASI
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
 
A) (Değişik:RG-27/10/2010-27742)
1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
ı) (Ek:RG-14/12/2012-28497) İleri tetkiklerle kanıtlanmış organ ve sistemlerde anatomik ve fonksiyonel kayıp yapmamış laparoskopik ve laporatomik girişimler,
i) (Ek:RG-14/12/2012-28497) Fonksiyon bozukluğu yapmamış serolojisi negatif olan grade 1-2 hepatosteatozlar,
j) (Ek:RG-14/12/2012-28497) Tümör harici nedenlerle yapılmış tam şifa bulmuş kolesistektomiler,
k) (Ek:RG-14/12/2012-28497) Başarılı girişim ile düzeltilmiş anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam olacak şekilde kapatılmış ASD ve VSD’ler,
l) (Ek:RG-14/12/2012-28497) Kontrollerde hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmadığı görülen ve total bilirubin düzeyi %3mg’ın altında olan gilbert sendromlu olgular,
m) (Ek:RG-14/12/2012-28497) Otonom sinir sistemi bozukluklarının ve diğer ritim bozukluklarının eşlik etmediği, kişinin fiziksel aktivitesini kısıtlamayan sinüzal bradikardi ve sinüzal taşikardiler.
öğrenciliğe engel değildir.
2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
4) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin göğüs hastalıkları uzman doktoru tarafından düzenlenmesi gerekir.
5) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.
Yaş    Erkeklerde Boy (cm)    Kızlarda Boy (cm)
13 yaşından gün almamış olan    142    147
14 yaşından gün almamış olan    145    154
15 yaşından gün almamış olan    151    157
16 yaşından gün almamış olan    156    160
Koleji'nden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde boy ve beden kitle indeksi şartı aranmaz.
7) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.
8) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.
9) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz.
B)
1) Bir bölgede lokalize lenf nodülü büyümelerinin tedavi sonucu geriye kalmış sekelleri. (Lenfomalar ve Tbc. lenf nodülleri hariç)
2) Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri, hafif koagülasyon ve hemostaz bozuklukları, sekonder polistemiler, hiçbir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler.
3) Anemi, lökopeni, trombositopeni ve benign monoklonal gamapatiler.
4) Aktivitesi durmuş, kalp ve diğer organlarda komplikasyon yapmamış romatizmal hastalıklar.
5) Beden hareketlerini bozmayan primer veya sekonder artrozlar, (spondiloartroz, coxartroz, gonartroz v.d.) osteitis kondasman, sacro-ilitis, maden zehirlenmeleri, endokrin ya da metabolizma bozukluklarına bağlı hastalıklar, spondilit ve benzeri
6) Beden hareketlerini bozmayan nörojenik, metabolik, romatizmal ve endokrin bozukluklara bağlı artropati sekelleri.
7) Her türlü tedavi ile tam şifa bulan eklem dışı romatizmal ve otoimmun konnektif doku hastalıkları.
8) Diabetes mellitusa bağlı olmayan geçici hiperglisemiler, glikozüriler ve mellitüriler.
9) Önemli şikayeti olmayan kontrol edilebilen ve kişinin çalışmasına engel teşkil etmeyen hafif derecedeki hipoglisemiler.
10) Glikoz tolerans bozukluğu olanlar.
Açıklama: Sekonder tipte glikozürilerde (Hipertiroidi, hiperpitüitarizm, tirotoksikozis, gastrektomi ve benzeri) neden olan hastalığa göre işlem yapılır.
11) İdiyopatik hiperlipidemi ve sekonder hiperlipidemiler.
12) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen diabetes mellituslar ve diğer endokrin bozukluklar.
13) Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen primer hiperürisemiler.
14) Kişinin çalışma gücünü bozmayan, şekil bozukluğu yapmamış ve endokrin salgılarda herhangi bir belirti vermeyen iç salgı bezlerinin hastalık veya sekelleri. (gecikmiş puberte, infertilite, tedavi ile düzelmiş hipogonadizm, kriptorşizm ameliyatlısı, erkek ve kadın menopozu, fonksiyon ve şekil bozukluğu yapmamış basit guatr, ötroit nodüler guatr, jinekomasti, meme şekil bozuklukları ve benzeri)
15) Fonksiyon bozukluğu yapmamış kısmi (Ek ibare:RG-14/12/2012-28497) ve total tiroidektomiler.
16) Psikojenik poliüri ve polidipsiler.
17)Otonom sinir sistemi bozuklukları. (aşırı terleme, labil hipertansiyon, postural hipotansiyon, vazovagal senkop, (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) )
18) Komplikasyon yapmamış idiopatik veya esansiyel hipertansiyon.
19) Aritmiye neden olmayan preeksitasyon sendromları.
20) Eko veya anjio ile saptanmış, komplikasyon yapmamış mitral valv prolapsusu.
21) Nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan iletim ve ritim bozuklukları.
22) Anjina pektoris. (EKG’ de, stres testlerinde ve gerekirse koroner anjiyografi tetkiklerden hiç birinde patolojik bulgu bulunmayan)
23) Miyokard enfarktüsü geçirmiş olanlarda herhangi bir komplikasyon yapmamış olup sadece EKG sekeli (QRS-T izoelektrik çizgide, yalnızca patolojik Q ya da T değişiklikleri) kalmış olan olgular.
24) Beden hareketlerine engel olmayan bir veya iki ekstremitede venöz dolaşım yetersizlikleri.
25) Organik ve trofik komplikasyon yapmamış, vazomotor bozukluklara bağlı damar patolojileri.
26) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Çalışma ve beden hareketlerine engel teşkil etmeyen, yüzeysel olmayan, organ içindeki hemanjiom, telenjiektazi gibi iyi huylu damar tümörleri, hiçbir klinik belirti vermeyen ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden A-V fistüller.
27) Rekonstrüktif ameliyatla tam olarak düzeltilmiş (plastikli veya plastiksiz) periferik damar hastalıkları.
28) Organik ve trofik komplikasyon yapmamış, hafif, lokal elefantiyazis ve diğer lenf sistemi hastalıkları.
29) Ameliyat olsun ya da olmasın, trofik komplikasyon yapmamış servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri
30) Ortostatik albuminüriler, nefrit veya nefroz sekeli olmayan proteinüriler.
31) Özofagusun spazmları, özofagusun semptomsuz divertikülleri.
32) Ameliyat yapılmamış minimal ve komplikasyonsuz hiatal herniler.
33) Diğer koruyucu tedbirlerle yerine konabilen karın duvarı fıtıkları.
34) Akalazya. (komplikasyonsuz tedavi edilmiş şekilleri)
35) Hiatal, paraözafajial ve diyafragma fıtıklarının ve diyafragma anomalilerinin komplikasyonsuz ameliyatları, subdiyafragmatik apse ameliyatları.
36) Gastropitozis, mide ve duodenumun (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) peptik ülser sekelleri. (radyolojik ve/veya endoskopik pilor ve bulbus deformasyonları)
37) Radyolojik ve/veya gastroskopik olarak mide ve duodenumun tamamen normal bulunduğu (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) mide ameliyatları. (vagotomiler, piloroplasti, (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497)(…) )
38) Semptomsuz visseropitoz, midenin, ince ve kalın bağırsağın malformasyonları, divertikülleri, ince ve kalın bağırsağın rezeksiyonsuz veya segmenter rezeksiyonlu ameliyatları, tek veya birkaç adet polipleri, İrritabl kolon sendromu.
39) Kronik iltihabi bağırsak hastalıkları, (Chron, kolitis ülseroza ve benzeri) Megakolon.
40) Komplikasyonsuz rektum prolapsusları (Prosidensiya) ve bunların başarılı ameliyatları.
41) Anüs ve rektumun komplikasyon yapmamış iyi huylu tümörleri.
42) Tıbbi tedavi ile iyileşmiş tüberküloz peritonitis, kompilasyonsuz ve ağrı krizleri bir ay veya daha uzun sürede gelen periyodik peritonit.

70 soru

80 cevap

22 üye

Kategoriler

...